Postgraduate students

 

Chen WEI (PhD, 1997)

Ruisheng LI (PhD, 1998)

Minyi HUANG (MS,1998)

Xuejun XIE (PhD, 1999)

Yuan WANG (PhD, 1999)

Feng XUE (MS, 2000)

Liangliang XIE (PhD, 2000)

Yanxia ZHANG (PhD, 2002)

Xihua DONG (MS, 2003)

Rui KAN (MS, 2004)

Feng LIU (PhD, 2004)

Yimin SUN (PhD, 2005)

Hongbin MA (PhD, 2006)

Gongguo TANG (MS, 2006)

Zhixin LIU (PhD, 2007)

Chanying LI (PhD, 2008)

Zhijun ZENG (PhD, 2008)

Bo QI (PhD, 2009)

Lin WANG (PhD, 2009)

Yifen MU (PhD, 2010)

Hao PAN (PhD, 2011)

Xiao QI (MS, 2012)

Chaodong HUANG (PhD, 2012)

Yan LI (PhD, 2013)

Tiantian JIANG (PhD, 2013)

Taiyao WANG (MS, 2014)

Chen CHEN (PhD, 2014)

Wei SU (PhD, 2017)

Siyu XIE (PhD, 2018)

Renren ZHANG (PhD, 2018)

 

 

Postdocs

 

      Dengyong ZHOU (2000-2002)

            Jing HAN (2002-2004)

            Jinhu Lyu (2002-2004)

            Jinli REN (2004-2006)

            Daoyi DONG (2006-2008)

            Jiang ZHANG (2006-2008)

            Hongsheng QI (2008-2010)

            Linyun HE (2008-2010)

            Ge CHEN (2009-2011)

            Nan LI(2010-2012)

            Yuntao LONG(2013-2015)

            Xinrong CONG (2015-2017)

            Wenjing XU (2018-2019)